Regulacje prawne dotyczące altan ogrodowych

 

Pojęcie altan ogrodowych definiowane jest różnorodnie. Producenci, sprzedawcy czy działkowicze odmiennie klasyfikują przeróżne działkowe budowle jako altany. Najczęściej altana ogrodowa kojarzy się z lekką, ozdobną i ażurowaną budowlą stawianą w ogrodzie, której celem jest ochrona przed słońcem czy deszczem.

Jednakże regulacje prawne dokładnie określają jaka budowla może zostać zaklasyfikowana jako altana. Kwestie te reguluje Regulamin ROD, Ustawa o ROD, Prawo Budowlane dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z późn. zm.5.

Szczegółowe wskazania dotyczące budowy altan przedstawia § 107 Regulaminu ROD, który wskazuje, iż altana może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych w ogrodach w granicach miast do 25 m², w ogrodach poza granicami miast do 35 m². Altana może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu dwuspadowym stromym i 4 metrów przy innym kształcie dachu. Wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu. Odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry. Altana w ogrodach poza granicami miast może być wyposażona w kominek.

Kwestię pozwolenia na budowę w tym zakresie reguluje Rozdział 4, Art. 29, Punkt 1, Podpunkt 4 Prawo Budowlane. Przepis ten wskazuje, iż budowa altany czy obiektu gospodarczego o wskazanych w § 107 Regulaminu ROD gabarytach, nie wymaga pozwolenia na budowę. Tak więc Regulamin ROD określa maksymalne rozmiary altany, a UstawaPrawo Budowlane zwalnia nas z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę altanymieszczącej się w tych rozmiarach.

Problematykę podatkową budowy altan, reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. W rozumieniu tej ustawy, altany które nie posiadają fundamentów – nie są budynkami, w związku z tym nie podlegają opodatkowaniu. Jednakże w przypadku altan posiadających fundament, właściciel ma obowiązek złożyć informację o posiadanym budynku we właściwym urzędzie gminy, wskazując altanę jako zwolnioną z podatku.

 

Przekroczenie dopuszczalnych rozmiarów altany ogrodowej

Konsekwencje budowy altany ponad dopuszczalne normy, ujęte w regulacjach prawnych, wiążą się z negatywnymi sankcjami dla właściciela. Altana ogrodowa nie mieszcząca się w określonych normach, naraża właściciela na wiele trudności i kosztów.

Właściciel może zostać zobowiązany do:

  • Rozebrania i usunięcia altany.
  • Uzyskania pozwolenia na budowę altany. Wznoszenie obiektów ponad wyznaczone normy traktowane jest jako „samowola budowlana”. Organ nadzoru budowlanego może zastosować określoną sankcję – łącznie z rozbiórką obiektu.
  •  Opodatkowana altany podatkiem od nieruchomości.